คำชี้แจง การเตรียมไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สำหรับผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา