คําแนะนําในการบันทึกข้อมูลระเบียนประวัติของนักศึกษา สําหรับผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา ภาคการศึกษาปลาย