ผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา – ภาคการศึกษาปลาย

กำหนดการสำหรับผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา

  • กำหนดการสำหรับผู้รวมเรียนบางรายวิชา

คำแนะนำในการบันทึกระเบียนประวัติของนักศึกษา

  • คําแนะนําในการบันทึกข้อมูลระเบียนประวัติของนักศึกษา สําหรับผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา ภาคการศึกษาปลาย

คำชี้แจง การเตรียมไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

  • คำชี้แจง การเตรียมไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สำหรับผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา