ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดำเนินการบันทึกระเบียนประวัติและแนบเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่มาให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการขึ้นทะเบียน

Banner แจ้งบัณฑิตขึ้นทะเบียน-01