ด่วน! ขอให้นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นำเอกสารแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี) มายื่นในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ คลิกที่นี่!!

ขอให้นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี) นำเอกสารแสดงผลการสอบมายื่นในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตร จ.เชียงราย
  วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30-16.00 น.
  ณ ห้องพู่ระหง อาคาร E- Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  สำนักวิชาเวชศาสตร์และฟื้นฟูสุขภาพ
  วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 10.20-14.30 น.
  ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
  ณ อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 8 กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 053-916140