ตารางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งาน G-Suite for Education

หน่วยจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้งาน G-Suite for Education เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเกิดประโยชน์