ด่วน! ขอให้นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นำเอกสารแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี) มายื่นในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ คลิกที่นี่!!

ขอให้นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี) นำเอกสารแสดงผลการสอบมายื่นในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตร จ.เชียงราย วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องพู่ระหง อาคาร E- Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเวชศาสตร์และฟื้นฟูสุขภาพ วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 10.20-14.30 น. ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 […]